Stanovy GCH VK

 Golf Club Horal

Velké Karlovice z. s.


Stanovy

I. Základní ustanovení

 1. Spolek bude působit pod názvem: Golf Club Horal Velké Karlovice z. s.
 2. Golf Club Horal Velké Karlovice z. s. používá zkratku: „GCH VK“.
 3. Sídlem Golf Clubu Horal Velké Karlovice z. s. je: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
 4. Golf Club Horal Velké Karlovice z. s. je spolkem – dobrovolnou nezávislou korporací, která sdružuje osoby zajímající se o pěstování a rozvíjení golfové hry, zastupuje jejich sportovní zájmy ve vztahu k České golfové federaci (dále jen „ČGF“) a ve vztahu k orgánům a jiným právnickým a fyzickým osobám v České republice i v zahraničí.
 5. Golf Club Horal Velké Karlovice z. s. je právnickou osobou – spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je zapsán podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12038. Hospodaří s vlastními i svěřenými prostředky.

II. Předmět činnosti

Hlavní činností Golf Clubu Horal Velké Karlovice z. s. je:

 • vytváření podmínek pro organizování sportovní činnosti svých členů, účast na klubové a státní reprezentaci spolu se svými členy ve všech kategoriích, zastupování zájmů svých členů ve vztahu k jiným subjektům;
 • vytváření technicko-organizačních a materiálních předpokladů pro zajištění golfové hry;
 • hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem;
 • správa vlastního i svěřeného majetku.

 

III. Členství

 1. Členství v GCH VK je dobrovolné.
 2. Řádným členem GCH VK se může stát každá osoba starší 15 let a právnická osoba zapsaná dle platných zákonů v českém veřejném rejstříku právnických osob, která projeví zájem o členství, která podáním přihlášky vysloví souhlas se stanovami a cíly GCH VK, která se zaváže dodržovat stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru GCH VK, zásady sportovní a golfové etiky a která uhradí stanovený vstupní příspěvek. O přijetí za řádného člena GCH VK a termínu přijetí rozhoduje výbor GCH VK. Osoby mladší 15 let se mohou stát řádnými členy GCH VK za stejných výše uvedených podmínek, vyžaduje se však písemný souhlas jejich zákonných zástupců.
 3. Čestným členem GCH VK se může stát každý, kdo je za čestného člena navržen a schválen výborem. Čestní členové GCH VK jsou osvobozeni od plateb všech klubových příspěvků.
 4. Členství v GCH VK zaniká:
  • vystoupením člena z GCH VK učiněné písemným oznámením výboru,
  • zánikem GCH VK,
  • nezaplacením členského příspěvku – nezaplatí-li člen výborem schválený roční příspěvek do 30.04. příslušného kalendářního roku,
  • vyloučením člena z GCH VK,
  • převodem členství,
  • úmrtím nebo zánikem člena.
 5. Člen GCH VK může být vyloučen z GCH VK v případě, že:
  • opětovně, přes výstrahu porušuje své členské povinnosti,
  • způsobem zvlášť zavrženíhodným zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů GCH VK nebo ostatních jeho členů,
  • jestliže se jeho pobyt stane pro GCH VK neznámým a tento stav trvá nejméně jeden rok,
  • jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný proti GCH VK nebo jeho členovi,
  • zneužije-li svého postavení v orgánech GCH VK proti zájmům GCH VK,
  • přijme-li člen přímo či nepřímo jakýkoliv prospěch od kohokoliv za účelem, aby ho neoprávněně zvýhodnil v neprospěch GCH VK.
 6. Členství v GCH VK lze převést na třetí osobu. K převodu členství je nutný předchozí písemný souhlas výboru.

Členství v GCH VK přechází na právního nástupce, pokud o to dědic v případě fyzické osoby nebo právní nástupce v případě právnické osoby písemně požádá výbor do jednoho měsíce ode dne úmrtí nebo zániku člena GCH VK. K přechodu členství je nutný předchozí písemný souhlas výboru.

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Členové GCH VK mají právo:
  • účastnit se sportovních a dalších aktivit GCH VK a využívat sportovní a jiná zařízení,
   která GCH VK používá,
  • účastnit se valných hromad GCH VK,
  • být navrženi a voleni do orgánů GCH VK, jsou-li starší 18 let,
  • volit orgány GCH VH, jsou-li starší 18 let,
  • účastnit se sportovních a kulturně společenských akcí pořádaných GCH VK při splnění podmínek stanovených pro účast,
  • předkládat připomínky a podněty k činnosti orgánů GCH VK
 2. Členové GCH VK jsou povinni zejména:
  • dodržovat stanovy, usnesení valných hromad GCH VK a zásady sportovní a golfové etiky,
  • plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů GCH VK,
  • platit roční členské příspěvky ve výši a za podmínek stanovených výborem GCH VK,
  • podrobit se rozhodnutím orgánů GCH VK ve sportovně technických otázkách,
  • chránit majetek GCH VK před zničením, odcizením aj.,
  • svým jednáním a chováním přispívat k plnění cílů GCH VK, vytvářet podmínky pro rozvoj golfu, dodržovat kázeň,
  • ohlásit GCH VK bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí jejich členství.

 

V. Organizační struktura

Orgány GCH VK  jsou:

 • a)   valná hromada,
 • b)   výbor,
 • c)    prezident,
 • d)   revizor.

a) valná hromada

Nejvyšším orgánem GCH VK je valná hromada, tvořená všemi členy spolku. Valnou hromadu písemně svolává výbor nejméně jednou ročně. Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny řádných členů musí být svolána mimořádně, a to nejpozději do tří měsíců od doručení písemné žádosti.

Valná hromada určuje základní směry rozvoje GCH VK. Do pravomocí valné hromady patří:

 • a) schvaluje stanovy GCH VK, jejich změny či doplnění,
 • b) volí členy výboru na dobu neurčitou a odvolává je,
 • c) schvaluje program činnosti a návrh rozpočtu,
 • d) projednává zprávu o činnosti a hospodaření GCH VK,
 • e) schvaluje vnitřní směrnice a řády pro činnost GCH VK,
 • f) schvaluje výši klubových příspěvků,
 • g) rozhoduje o rozpuštění GCH VK  nebo jeho sloučení s jiným spolkem.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna více než 1/6 řádných členů GCH VK s hlasovacím právem, tj. řádných členů starších 18 let, za předpokladu, že všichni řádní členové GCH VK byli písemně informováni o datu, místu a hodině konání valné hromady minimálně v desetidenní lhůtě před datem konání valné hromady.

K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů GCH VK s hlasovacím právem, tj. starších 18 let.

b) výbor

Výbor je kolektivním statutárním orgánem a řídícím orgánem GCH VK. Výbor má vždy lichý počet členů, a to nejméně tři členy. Svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

Činnost výboru vychází ze stanov a usnesení valné hromady. Za výbor jménem GCH VK právně jednají vždy dva členové výboru společně.

Do pravomocí výboru patří:

 • a)   právně jedná za GCH VK a zastupuje GCH VK při ostatních jednáních,
 • b)   volí ze svého středu prezidenta na dobu neurčitou a odvolává jej,
 • c)    volí revizora na dobu neurčitou a odvolává jej,
 • d)   přijímá nové členy, stanovuje druhy členských příspěvků a jejich výši na období do příští valné hromady,
 • e)    vede členskou evidenci,
 • f)     rozhoduje o vyloučení členů za porušení jejich členských povinností,
 • g)   rozhoduje o převodu a přechodu členství,
 • h)   navrhuje a schvaluje čestné členy GCH VK,
 • i)     připravuje program činnosti a návrh rozpočtu, zprávy o činnosti a hospodaření,
 • j)     zabývá se návrhy a připomínkami členů,
 • k)    organizuje činnost GCH VK,
 • l)     pověřuje členy řešením jednotlivých úkolů,
 • m) stanovuje odměny členů za práci a reprezentaci ve prospěch GCH VK,
 • n)   projednává případy porušování stanov,
 • o)   řádně hospodaří se svěřeným majetkem,
 • p)   zajišťuje informovanost členů.

c) prezident

Prezident je reprezentativním orgánem GCH VK. Prezident je vždy členem výboru.

Do pravomocí prezidenta patří:

 • a)   reprezentovat GCH VK navenek,
 • b)   řídit a kontrolovat činnost výboru,
 • c)    přenášet své pravomoci na ostatní členy výboru GCH VK.

Činnost prezidenta vychází ze stanov, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru.

d) revizor

Revizor je odpovědný za přípravu rozpočtu GCH VK a kontrolu jeho čerpání v souladu s platnými předpisy, současně zajišťuje kontrolu plnění příspěvkových povinností členů GCH VK, vede finanční a materiální evidenci GCH VK a zabezpečuje plnění případných daňových povinností GCH VK.

Revizor je povinen provádět řádnou kontrolu hospodaření GCH VK a s výsledky
hospodaření minimálně jednou ročně seznámit výbor.

Funkce člena výboru, prezidenta a revizora zanikají:

 • a)   uplynutím jednoho měsíce od doručení písemného odstoupení z funkce výboru,
 • b)   odvoláním,
 • c)    vyloučením z GCH VK,
 • d)   úmrtím nebo zánikem.

 

VI. Majetek, zásady hospodaření

 1. Majetek GCH VK tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem zajištění hospodaření GCH VK jsou:
  • klubové příspěvky, které se skládají ze vstupních příspěvků, ročních příspěvků, udržovacích příspěvků, mimořádných ročních příspěvků a případných dalších příspěvků stanovených výborem.
 3. GCH VK hospodaří na základě ročních rozpočtů v souladu s obecně platnými předpisy s cílem chránit svůj majetek, sportovní a hospodářskou činnost GCH VK a zájmy svých členů podle platných zákonů a vnitřních předpisů.
 4. Za řádné hospodaření GCH VK odpovídá výbor GCH VK.

 

VII. Zánik GCH VK

GCH VK se zrušuje a/nebo zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. zejména:

 • a)   dobrovolným rozpuštěním,
 • b)   fúzí s jiným spolkem,
 • c)    pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací.

 

VIII. Rozhodování o změně stanov

Tyto stanovy GCH VK jsou závazné pro všechny členy a členy orgánů GCH VK. Mohou být měněny pouze usnesením valné hromady. Provedená změna stanov bude oznámena příslušnému rejstříkovému soudu v souladu s § 75 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

IX. Závěrečná ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se buď vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ustanovení stanov právním řádem nebo jeho změnou nedotčená v platnosti. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu dotčeného ustanovení stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v takovém případě obvyklý.

X. Účinnost stanov

Tyto stanovy nebo jejich změny či doplnění nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou a vůči třetím osobám dnem zveřejnění jejich uložení ve sbírce listin spolkového rejstříku příslušným rejstříkovým soudem.

Ve Velkých Karlovicích, dne 09.03.2019