Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Výbor spolku Golf Club Horal Velké Karlovice z.s., se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, IČ: 270 48 098, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12038 (dále jako „GCH VK“), si dovoluje členy GCH VK pozvat na

VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 4. 6. 2022 od 14:00

v zasedací místnosti Wellness hotelu Horal na adrese Velké Karlovice – Léskové 583, 756 06

s tímto pořadem jednání:

  1. zahájení valné hromady;
  2. volba předsedy a zapisovatele valné hromady;
  3. projednání a schválení rozpočtu na rok 2022, projednání a schválení HV za rok 2021;
  4. schválení výše členských příspěvků na rok 2022;
  5. diskuse, různé.

Prezence členů GCH VK bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se člen – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat v zastoupení člena – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci člena na základě plné moci prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Ve Velkých Karlovicích dne 16. 5. 2022

Leo Bača, prezident a člen výboru